Nawet do 50.000 zł dofinansowania budowy!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym krótki tekstem o warunkach programu "Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych", mającego na celu wsparcie budownictwa energooszczędnego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚ) opracował projekt pierwszego realizowanego ze środków publicznych ogólnopolskiego programu dopłat do budowy domów energooszczędnych. Ma on za zadanie wspieranie i rozwój rynku technologii energooszczędnych w Polsce. Można by powiedzieć – nareszcie! Jest to po prostu pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.

Najważniejsze co dla Państwa jako potencjalnych inwestorów z tego wynika i powinniście wiedzieć to:

  1. Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek;
  2. Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji, obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚ oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej;
  3. Beneficjenci to m.in. osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne, a planowany budżet programu to aż 300 mln zł!
  4. Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:
    • dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,
    • niższych kosztów eksploatacji budynku,
    • podniesienia wartości budynku.

Szanowni Państwo,

Budując swój wymarzony dom na płycie fundamentowej Megatherm™ izolowanej termicznie otrzymujecie od naszej firmy odpowiednie zaświadczenie o poziomie współczynnika przenikania cieplnego U (płyta jest traktowana jako przegroda pozioma). Pozwala to na końcowym etapie odbioru budynku po audycie energetycznym w celu uzyskania odpowiedniego certyfikatu na potwierdzenie wybudowania budynku w określonym standardzie energetycznym, a co za tym idzie uzyskaniem refinansowania wydatkowanych kwot z NFOŚ.

Warto tu zaznaczyć, że "Podręcznik dobrych praktyk", który zawiera dodatkowe zalecenia i wymagania dotyczące zasad projektowania, wykonania i odbiorów robót budowlanych ułatwiające osiągnięcie zakładanego standardu i efektu środowiskowego wskazuje wprost na płyty fundamentowe jako element podstawowych reguł projektowania budynków wolnych od mostków cieplnych: "należy stosować rozwiązania sprzyjające zachowaniu ciągłości izolacji, np. samonośne balkony i klatki schodowe oraz posadowienie na płycie fundamentowej." (str.42)

Konkludując można stwierdzić, że z informacji przekazywanych przez Fundusz inwestorom wynika konieczność stosowania energooszczędnych technologii do jakich należy m.in. posadowienie budynku na płycie fundamentowej dobrze izolowanej termicznie, co jest gwarancją uzyskania prawidłowego efektu energooszczędności obiektu, a w konsekwencji daje możliwość dofinansowania kosztów poniesionej inwestycji.

Zapraszamy więc do skorzystania z możliwości zastosowania w waszych domach nowoczesnej i energooszczędnej technologii oferowanej przez naszą firmę.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Więcej danych i zdjęć, a także szczegółów technicznych dostępnych na naszej stronie internetowej:

Kliknij, by wypełnić Formularz KontaktowyZapytaj o ofertę płyty fundamentowej