Zastosowanie Płyt Fundamentowych

Start / Oferta / Zastosowanie Płyt Fundamentowych

Domy Energooszczędne

Dom energooszczędny to budynek, w którym zastosowane rozwiązania i materiały umożliwiają ograniczenie do minimum strat energii. Przede wszystkim chodzi o koszty ogrzewania, które we współcześnie wznoszonych budynkach wynoszą ok. 70 proc. kosztów jego utrzymania. Aby to osiągnąć niezbędna jest prawidłowa izolacja cieplna, uzyskana dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów budowlanych, szczelnej wentylacji oraz unikania tak zwanych mostków termicznych czego ważnym elementem jest izolowany fundament płytowy. W praktyce dom energooszczędny zużywa o 30 proc. mniej energii do ogrzewania od domu wzniesionego z zastosowaniem standardowych materiałów.


Domy Drewniane

Dom drewniany to budynek, którego konstrukcja wykonana jest w większości z drewna. Może być wzniesiony w technologii szkieletowej, z bala lub prefabrykowanej. Niewielkie obciążenia wynikające z materiałów użytych do konstrukcji budynku powodują, że wznoszenie fundamentów jest tańsze niż w przypadku budynków murowanych. Zaletą budowy takich domów jest możliwość kontynuowania budowy zimą, gdy wykonanie fundamentów nastąpi przez nadejściem mrozów. Dom drewniany nie wymaga żadnych dodatkowych mokrych prac. Zastosowanie technologii drewnianych przy budowie domu daje możliwość zwiększenia powierzchni użytkowej w stosunku do technologii murowanych budynku ze względu na cieńsze ściany wewnętrzne.


Grunty Słabonośne i Wysadzinowe

Grunty słabonośne i wysadzinowe te to grunty, w których w określonych warunkach atmosferycznych mogą powstawać wysadziny - zjawisko polegające na podnoszeniu się ku górze powierzchni przemarzającej gruntu spoistego (gliny, iłu) wskutek kapilarnego podciągania wody gruntowej do strefy przemarzania. Można do nich zaliczyć grunty zawierające więcej niż 10 % cząstek średnicy 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne. Oznacza to, że wszystkie grunty spoiste (gliny, iły) są gruntami wysadzinowymi, a piaski takimi gruntami nie są.


Wysokie Wody Gruntowe

Wysokie wody gruntowe to zjawisko bardzo niedogodne dla inwestora, dla którego poziom wody gruntowej jest ważną informacją o mogących się zwiększyć kosztach planowanej inwestycji. Przyjrzawszy się najbliższym budynkom lub dokonując próbnych odkrywek można zorientować się na jakim poziomie jest woda gruntowa. Jeżeli woda jest płytko, sąsiednie budynki nie mają piwnic lub też mają piwnice mocno wyniesione w górę. Oceniając poziom wody gruntowej należy pamiętać o możliwości jego wahań. Wieloletnie badania dały możliwość określenia zmienności poziomu wody gruntowej w Polsce. W dolinach i na tarasach dużych rzek roczne amplitudy wahań są wysokie - przeciętnie w granicach 3-4 m. Regularne wahania o wyraźnym cyklu rocznym - charakteryzujące się wiosennym wezbraniem przypadającym na marzec i kwiecień z późniejszą zniżką przeciągającą się często do zimy są bardzo zróżnicowane - od bardzo małych 0,5 m do 5-6 m na wyżynach zbudowanych ze skał szczelinowych. Ponadto występują wahania charakteryzujące się rytmem wieloletnim o amplitudach nie przekraczających 1,5 m.


Grunty Nasypowe

Grunty nasypowe to takie grunty, które zostały przez człowieka przeniesione z miejsca swego naturalnego występowania i złożone bez żadnego zagęszczenia. Są one bardzo słabym podłożem i najczęściej znajdują się w różnego typu wyrobiskach i zagłębieniach terenu. Bardzo często grunty nasypowe utworzone są z gruntów spoistych - glin, iłów oraz różnego typu odpadów oraz gruzu. Grunty takie trudno poddają się zagęszczaniu, a w kontakcie z wodą opadową łatwo się uplastyczniają. Podłoże z takich gruntów niemal zawsze zupełnie nie nadaje się pod budowę. Gruntami nasypowymi często zasłania się defekty utrudniające sprzedaż działki, na której występowały grunty organiczne lub np. naturalne oczka wodne.


Szkody Górnicze i Tereny Sejsmiczne

Szkody górnicze to ogólna nazwa różnego rodzaju odkształceń powierzchni ziemi oraz zniszczeń w obiektach i infrastrukturze na terenach górniczych, znajdujących się nad eksploatowanymi kopalinami lub w ich bliskim sąsiedztwie. Do najczęstszych należą: zapadanie się gruntu, deformacje powierzchni terenu, leje depresyjne, niecki osiadania, a także zanik wody w studniach i zanieczyszczenie rzek, a zwłaszcza zasolenie zrzutami wód kopalnianych. Szkody górnicze pociągają za sobą następstwa w postaci niszczenia zabudowy, dróg, infrastruktury komunalnej, zasiewów itp. Koszty ich usuwania następstw objęte są specjalnym ustawodawstwem.


Na Jakich Gruntach Nie Można Budować?

Niektóre grunty organiczne (np. torfy i namuły) nie są w stanie przenieść nawet małego obciążenia. Obciążone znacznie się odkształcają, a razem z nimi przemieszczają się fundamenty i budynki, co szybko prowadzi do zarysowania, a nawet pękania ich konstrukcji. Grunty organiczne spotkać można na terenach, na których dawniej znajdowały się różnego rodzaju zbiorniki wodne, strumyki i rzeki, natomiast obecnie są to najczęściej bujne łąki. Grunty słabonośne występują również na obszarach zalewowych tarasów rzecznych, tam gdzie w okresie powodzi woda zalewała sąsiadujące z korytem niżej położone części terenu - i osadzała drobne cząstki, które luźno nawarstwione tworzą słabe podłoże, tzw. mady.