Słowniczek

Start / Technologia / Słowniczek

SŁOWNICZEK POJĘĆ MEGATHERM™

Badania Geotechniczne

to badania podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania i realizacji projektów budowlanych wykonywane przez wyspecjalizowane firmy dysponujące odpowiednią wiedzą i sprzętem, mogące we właściwy sposób zinterpretować wyniki otrzymanych badań oraz ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Dom Autonomiczny

to budynek zaprojektowany tak, by mógł funkcjonować niezależnie od zewnętrznej infrastruktury, to jest bez dostarczania z zewnątrz energii elektrycznej, wody oraz bez odbierania ścieków i kanalizacji burzowej. Wśród jego zalet wymienia się jego mniejszy wpływ na środowisko i koszty utrzymania oraz większe poczucie bezpieczeństwa dla użytkowników.

Dom Energooszczędny

to obiekt nazywany również domem niskoenergetycznym, który cechuje niższe niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na energię cieplną. Zapotrzebowanie to dla domu niskoenergetycznego kształtuje się na poziomie od 30 do 60 kWh/ (m²•rok), kiedy w przypadku budynku tradycyjnego wzniesionego zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość ta wynosi od 90 do 120 kWh/ (m²•rok), a domu pasywnego poniżej 15 kWh/(m²•rok). Aby obniżyć zużycie energii, w domach niskoenergetycznych, podobnie jak w domach pasywnych, powszechnie stosuje się kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory czy gruntowe wymienniki ciepła służące do pozyskiwania energii termalnej ze źródeł odnawialnych.

Dom Pasywny

to budynek, zasilany przede wszystkim własną energią cieplną. Tego typu domy coraz częściej budowane są także w Polsce. Własna energia cieplna to np. energia ciała, ciepło powstające podczas gotowania i prania odzyskiwane i wprowadzane ponownie do obiegu.

Drenaż Opaskowy

to element konstrukcji hydrotechnicznych stosowany w przypadku, gdy w podłożu lub konstrukcji występuje przepływ wód infiltracyjnych lub gruntowych oraz w celu zabezpieczenia materiału konstrukcji lub podłoża przed ich szkodliwym działaniem. Drenaż ma za zadanie zmniejszenie ciśnienia działającego na konstrukcję oraz zabezpieczenie konstrukcji przed destrukcyjnym działaniem wód gruntowych. Wykonuje się go przeważnie na odpowiedniej głębokości wokół budynku posadowionego na gruntach o wysokim lub niestałym poziomie wód gruntowych.

Dylatacja

to szczelina celowo utworzona w budynku lub jego elemencie. Wydzielone elementy lub ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia. Można wyróżnić kilka rodzajów dylatacje np. konstrukcyjne, które wydzielają fragmenty budynku stanowiące jednolitą całość pod względem statyki. Stosowane są przy zmianie sposobu posadowienia, zmianie układu konstrukcyjnego budynku, dużych różnic w obciążeniach, przy znacznych wymiarach budowli w rzucie poziomym itp.

Fundament

to element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli, wykonany z żelbetu, murowany z cegieł lub bloczków betonowych. Pod wpływem obciążeń przekazywanych przez konstrukcję posadowioną na nim dochodzi do odkształceń gruntu powodujących osiadanie budowli, w związku z czym właściwy dobór sposobu posadowienia budynku musi zapewnić stateczność i równomierność pracy całej konstrukcji oraz właściwą głębokość jego posadowienia.

Gruntowy Wymiennik Ciepła

Urządzenie jest instalacją umieszczoną na niewielkiej głębokości w gruncie, przez który przepływajace medium pozyskuje naturalną, odnawialną energię. Urządzenie służy do wspomagania wentylacji budynków, zwiększające komfort cieplny poprzez ujednolicenie temperatury dostarczanego do budynku powietrza. W gruntowym wymienniku ciepła wykorzystuje się dużą pojemność cieplną gruntu, dzięki której można zmniejszyć wahania temperatury powietrza dostarczanego do budynku. Instalacja jest wykorzystywana do wstępnego ogrzewania lub chłodzenia powietrza wprowadzanego do budynku. Najczęściej jest to system połączony z wentylacją mechaniczną budynku i rekuperatorem. Pozwala to na uzyskanie jeszcze większych oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów ogrzewania zimą i na uzyskanie wyższego komfortu klimatycznego latem.

Izolacja Przeciwwilgociowa

to izolacja konstrukcji płyty fundamentowej stosowana w strefie spodniej płyty. Jej grubość oraz miejsce stosowania ma za zadanie zapobiegać podciąganiu i przenikaniu wilgoci do warstw izolacyjnych płyty.

Izolacja Termiczna

to izolacja konstrukcji płyty fundamentowej stosowana w strefie obwodowej i spodniej płyty. Grubość jej warstwy wynosi od 20 do 40 cm, w zależności od żądanego współczynnika przewodnictwa cieplnego.

Kierownik Budowy

to osoba kierująca/zarządzająca procesem realizacji całości inwestycji. Posiada większe uprawnienia niż kierownik robót posiadający uprawnienia tylko do wykonywaniem konkretnego zakresu robót budowlanych. Podstawowym aktem regulującym tę sferę działalności w dziedzinie budownictwa jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Mostki Termiczne

to obszary konstrukcji budowlanych, w których nie zastosowano izolacji lub obszary powstające w miejscu styku materiałów nieizolowanych. W obszarze mostków termicznych materiał budowlany schładza się wewnątrz budowli, w wyniku czego następuje ucieczka ciepła oraz może następować kondensacja pary wodnej i rozwój pleśni. Dodatkowe straty ciepła z tego tytułu w znaczący sposób zmieniają bilans cieplny przegrody. Warstwa termiczna między materiałami budowlanymi w obszarze zewnętrznym i wewnętrznym zapobiega powstawaniu takich mostków.

Ogrzewanie Niskotemperaturowe

to temperatura zasilania instalacji podłogowego systemu grzewczego czynnikiem o temperaturze 32-38℃, zapewniająca utrzymywanie się przyjemnej temperatury.

Płyta Fundamentowa

to uniwersalny, jednorodny i stabilny konstrukcyjnie, energooszczędny i świetnie zaizolowany oraz szybki w wykonaniu i nowoczesny sposób posadowienia nowego budynku zarówno na gruntach nośnych, jak i tych trudnych - nienośnych, gdzie wykorzystywane są jej wszystkie walory konstrukcyjne. Wykonując prawidłowo zbudowaną płytę fundamentową uzyskujemy praktycznie całkowicie gotowy poziom zero przygotowany do realizacji kolejnych kondygnacji budynku.

Płyty Styropianowe

to płyty termoizolacyjne służące do wykonywania izolacji termicznej płyty fundamentowej. Stosuje się płyty ze styropianu EPS o bardzo wysokich parametrach izolacyjnych.

Powierzchnia Zabudowy

to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

  • powierzchni dachowych i elementów zewnętrznych (np. oświetlenia, schodów, daszków, markiz i występów),

  • powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu (np. piwnic),

  • powierzchni zajmowanej przez obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany).

Do celów ofertowych i wykonawczych płyty fundamentowej przyjmuje się powierzchnie wyłącznie pod obrysem ścian zewnętrznych bez podestów, ganków, schodów i tarasów, które winny być oddzielone (zdylatowane) od płyty i pracować niezależnie.

Pozwolenie na Budowę

to dokument, który otrzymuje się po złożeniu wniosku w wydziale architektury odpowiedniego urzędu, do którego dołącza się następujące dokumenty:

  • projekt architektoniczno-budowlany w czterech egzemplarzach razem z odpowiednimi opiniami, pozwoleniami, uzgodnieniami, które opracowuje projektant. Do projektu muszą być dołączone oświadczenia o przyłączeniu obiektu do sieci kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych czy elektroenergetycznych, musi być też zapewnienie o podłączeniu do drogi czy dostawach mediów;

  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub akt notarialny;

  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawana przez wójta, burmistrza lub prezydenta jeżeli jest wymagana przez przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Maksymalny ustawowy czas oczekiwania na pozwolenie wynosi 65 dni.

Projekt Architektoniczno-Budowlany

to projekt, który zawiera opis techniczny m.in.: zestawienie powierzchni, założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, podstawowe dane techniczne, w tym charakterystyka energetyczna budynku - właściwości cieplne przegród, drzwi i okien oraz rysunki przedstawiające rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne. Sporządza go osoba lub zespół osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane i instalatorskie.

Projekt Zamienny

to projekt, który powstaje w przypadku zmian powstałych na etapie projektowania szczegółowego lub podczas budowy w przypadku, gdy może się okazać, że z różnych przyczyn nie da się lub nie należy wykonywać inwestycji zgodnie z pierwotnie założonym projektem.

Papa Antyradonowa

to materiał izolacyjny stosowany jako ochrona przed radonem - gazem promieniotwórczym, bezbarwnym, bezwonnym, o małej aktywności chemicznej. Powietrze z radonem obecne w glebach lub skałach wnika do posadowionych na nich budynkach poprzez szczeliny w fundamentach, ścianach, w miejscach przebicia stropów budynków przez sieć kanalizacyjną, wodną, często również elektryczną (ziemne doprowadzenie zasilania). Istotną rolę odgrywa to, czy budynek jest podpiwniczony. Źródłem radonu w budynkach jest także woda. Badania wykazały, że stężenie radonu w łazienkach jest ponad 3-krotnie wyższe niż w pomieszczeniach kuchennych i ponad 20-krotnie wyższe niż w pokojach mieszkalnych. Najwyższym potencjałem radonowym charakteryzują się Sudety, a w dalszej kolejności Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Karpaty, Góry Świętokrzyskie i Wyżyna Lubelska.

Pompa Ciepła

to urządzenie wymuszające przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnie przyjętemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej lub cieplnej. To transformator, przetwarzający zasoby energii naturalnej o niewielkiej mocy w energię o wielkiej mocy. Z jego pomocą ogrzewa się pomieszczenia i wodę ciepłem pobieranym z otoczenia, z gruntu. Urządzenie to jest coraz szerzej stosowane we współczesnym budownictwie, zarówno publicznym jak i niepublicznym, ogrzewaniu pomieszczeń. Pompy ciepła są to urządzenia mające dwojakie zastosowanie. Mogą służyć jako jednostki wytwarzające ciepło do ogrzewania domów i obiektów publicznych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Można je także stosować jako urządzenia obniżające temperaturę płynu chłodzącego używanego np. w chłodnictwie i klimatyzacji. Można oczywiście kojarzyć dwie strony, wykorzystując jednocześnie stronę zimną i ciepłą pompy ciepła.

Rekuperacja

to odzysk ciepła w systemie wentylacji mechanicznej. Urządzenie rekuperacyjne ogrzewa świeże powietrze napływające do domu za pomocą ciepła odzyskanego ze zużytego powietrza, które następnie wywiewane jest na zewnątrz budynku.

Rurarz Polipropylenowy

to rurarz z materiału o właściwościach elastycznych z zastosowaniem powłoki antydyfuzyjnej, która zapobiega przenikaniu tlenu do wnętrza instalacji, co niekorzystnie wpływa na przyspieszenie korozji stalowych części instalacji, na przykład grzejników.

Styropian

to potoczna nazwa spienionego polistyrenu. W budownictwie nie ma właściwie innego materiału do izolacji termicznej, który byłby częściej spotykany ... co nieco o styropianie.(tu link do tekstu o styropianie)

Strop Grzewczy

to płyta stropowa ze zbrojonego betonu i ze styropianowych elementów systemowych przystosowana do wbudowania w wyższych kondygnacjach budynku. Jest on wyposażony w System Grzewczy oparty na rurarzu i wylewce anhydrytowej dzięki czemu uzyskuje sie monolityczną płytę stropową wykorzystywaną jako akumulator ciepła kumulujący i oddający ciepło zależnie od pory dnia i warunków zewnętrznych.

Uzgodnienia Branżowe

to uzgodnienia dotyczące ułożenia i przebiegu wszelkich instalacji sanitarnych, elektrycznych i gazowych w budynku oraz sposobu ich wyprowadzenie poza jego obręb.

Współczynnik Przenikalności Cieplnej (U)

to współczynnik opisujący właściwości termoizolacyjne danej przegrody budowlanej (np. ściany, dachu, okna). Określa on ile ciepła przeniknie przez 1 m2 przegrody w czasie 1 sekundy, gdy różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku będzie wynosić 1°C. Im niższy jest współczynnik, tym ciepłochronność przegrody jest lepsza. Jego jednostką jest W/(m2K). Współczynnik przenikania ciepła jest miarą strat ciepła przez przegrodę. Podobnie jak opór cieplny współczynnik U służy do charakteryzowania właściwości termoizolacyjnych poszczególnych elementów budynku. Wartość współczynnika U zależy od rodzaju zastosowanych materiałów i ich grubości, a także od warunków w pomieszczeniu i kierunku przepływu ciepła.

Wylewka Anhydrytowa

to idealny jastrych nadający się do domów jednorodzinnych, wykorzystywany w budownictwie mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej. Innowacyjny technologicznie produkt przeznaczony na wylewki podłogowe. Dzięki unikalnemu składowi jego produkcja odbywa się w specjalnie przygotowanych do tego urządzeniach. Jastrych anhydrytowy to monomineralna skała osadowa (siarczanowa), zbudowana niemal wyłącznie z minerału o tej samej nazwie, posiada szczególne właściwości takie jak brak skurczu, wysoką wczesną wytrzymałość, wysoką wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz bardzo prosty sposób obróbki. Podłogi tego typu mogą przenosić znaczne obciążenia skupione i ciągłe.

Zbrojenie stalowe

to wzmocnienie materiału konstrukcyjnego jakim jest w tym wypadku beton innym materiałem konstrukcyjnym, charakteryzującym się większą wytrzymałością na naprężenia ściskające i rozciągające. Beton, którego wytrzymałość na naprężenia rozciągające jest bardzo mała, wzmacnia się elementami stalowymi znakomicie przenoszącymi siły ściskające i rozciągające. Ilość i charakter zbrojenia zastosowanego do wzmocnienia konstrukcji jest każdorazowo dobierana przez uprawnionego projektanta konstrukcji.