Projektowanie

Start / Technologia / Projektowanie

Jeśli decydujesz się na realizację domu na Płycie Fundamentowej Megatherm®, musisz wiedzieć jak ważnym elementem jest właściwe zaprojektowanie tego elementu konstrukcji, a więc jak ważne jest aby dane, które nam przekażesz były poprawne, rzetelne i pozwalały bezproblemowo zaprojektować płytę właściwą dla obiektu mającego na niej stanąć.

Zgodnie z naszą ofertą dla zrealizowania płyty zostanie przygotowana dokumentacja zamienna w stosunku do przekazywanej przez Inwestora, która w większości dotyczy fundamentów murowanych. Taką dokumentację możesz dostarczyć w wersji elektronicznej lub drukowanej. W tym celu niezbędnych jest kilka rysunków jak: rzuty fundamentów i parteru, a w bardziej złożonych przypadkach dodatkowo rzuty konstrukcji oraz stropu i poddasza, a także przekrój pionowy i schemat instalacji. Najważniejsze aby zawierały one najważniejsze dane, z których jasno będzie wynikać jakie są wymiary budynku, materiał i grubość ścian i stropu oraz materiał pokrycia dachu i układ instalacji.

Dostarczona przez Inwestora dokumentacja geotechniczną i projektowa pozwala na zaprojektowanie płyty fundamentowej. Pozwala to również na orientację w złożoności zadania uwzględniającego wszystkie standardowe i niestandardowe roboty wykonawcze i przedstawienie oferty cenowej i warunków wykonania.

Projekt budowlany Płyt Fundamentowych oraz Stropów Megatherm® wykonywany jest indywidualnie dla konkretnej realizacji zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, przepisami i normami:

 • PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
 • PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
 • PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja.
 • PN-B 20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.
 • PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 • PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.
 • PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości.
 • PN-EN 1992-1-1: Projektowanie konstrukcji z betonu – część 1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 • PN-EN 206-1: 2003 Beton – część 1; Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 • PN-B 02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.
 • PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. z 1 września 2006r. Nr 156 poz. 1118
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. Nr 126 poz. 839
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690